ALGEMENE VOORWAARDEN

ARTIKEL 1 gebruiksvoorwaarden

1.1 de huurder is verplicht om elke schade en elk gebrek aan het gehuurde materiaal te
melden. Zonder toestemming van koekebakker partyverhuur mag de huurder niet
tot reparatie overgaan.
1.2 De door de huurder gehuurde materialen worden schoon en in goede staat geleverd
en ook weer afgeleverd.
1.3 Schoonmaak- en reparatie kosten aan het gehuurde materiaal zullen aan huurder worden
doorberekend.
1.4 De huurder is aansprakelijk voor alle schade aangebracht aan het gehuurde materiaal
tussen het moment van afhalen of bezorgen van het materiaal en het moment van het
terugbrengen of ophalen van het materiaal.Geconstateerde schade wordt direct of
achter af aan de huurder in rekening gebracht. Dit geldt ook voor vermissing.
1.5 Indien het gebrek of de schade aan de gehuurde materialen buiten schuld van de huurder is
ontstaan, heeft huurder recht op vervanging van het betreffende materiaal gedurende de duur van de overeenkomst.
1.6 Over te laat teruggebracht gehuurde materialen wordt minimaal 1 dag en maximaal het
aantal dagen te laat volledig doorberekend.
1.7 de gehuurde materialen worden indien wenst bij de deur afgeleverd er word niet hoger dan
begane grond geleverd mits er een lift aanwezig is.
1.8 de huurder dient de gehuurde materialen bij ophalen bij elkaar en in de daarvoor bestemde
dozen, karren enz. te plaatsen bij de voordeur.

ARTIKEL 2 verplichtingen huurder

2.1 de huurder is verplicht de gehuurde materialen te gebruiken volgens deze overeenkomst.
2.2 huurder mag geen veranderingen aan de gehuurde materialen aan brengen.
2.3 huurder dient koekebakker partyverhuur te allen tijde toegang tot de gehuurde materialen
te verschaffen.
2.4 onderverhuur en beschikbaarstelling aan derden is niet toegestaan.

ARTIKEL 3 aansprakelijkheid

3.1 voor schade aan de huurder of derden, alsmede schade ontstaan aan roerende en
ontroerende goederen, direct of indirect voortkomend uit het gebruik van de gehuurde
materialen, is koekebakker partyverhur niet aansprakelijk. Zelfs niet indien schade
het gevolg mocht zijn van ondeugdelijk materiaal. Huurder zal koekebakker partyverhuur
ter zake voor alle aanspraken, inclusief aanspraken van derden, vrijwaren.
3.2 de huurder is aansprakelijk tijdens de huurperiode voor alle risico”s en boete”s die voort-
vloeien uit het gebruik van de gehuurde materialen.

ARTIKEL 4 betalingen en borgsom

4.1 rekeningen moeten vooraf per bank of contant bij afhaal of bezorgen van de materialen
worden voldaan.
4.2 men dient geen borgsom te betalen als de materialen worden afgeleverd aan het adres van
de huurder, bij het afhalen van de materialen dient een borgsom betaald te worden en
dient de huurder een geldig legitimatie bewijs te tonen.Ook moet de huurder er zorg voor
dragen dat het materiaal de volgende dag weer terugbezorgd word.
4.3 de verhuurder vraagt een aanbetaling op de door de huurder gehuurde materialen.

ARTIKEL 5 verzekering

5.1 de huurder draagt het volle risico en verantwoordelijkheid van de gehuurde materialen
gedurende de tijd dat deze ter beschikking van de huurder is gesteld.
Huurder zal daartoe de materialen zonodig verzekeren en verzekerd houden tegen schade
door o.a verlies, diefstal, beschadiging, mollest, vandalisme of ten gevolge van brand.

ARTIKEL 6 mededelingsverplichtingen huurder

6.1 huurder is verplicht om, vooraf aan de overeenkomst, een geldig legitimatiebewijs of
een kopie hiervan achter te laten tijdens de duur van de overeenkomst.
6.2 huurder dient koekebakker partyverhuur direct in te lichten indien beslag wordt
gelegd op huurders gehuurde materialen, of indien op enige andere wijze de
eigendomsrechten van koekebakker partyverhuur dreigen te worden geschaad.

ARTIKEL 7 overmacht

7.1 als tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt, dat volledige en juiste nakoming
van de overeenkomst niet mogelijk is door omstandigheden welke buiten de invloedsfeer
van een der partijen ligt, hebben partijen het recht om de overeenkomst te wijzigen.

ARTIKEL 8 annulering

8.1 bij annulering van de overeenkomst door de huurder is deze een schadevergoeding aan
verhuurder verschuldigd conform onderstaande regeling:
bij annulering door huurder binnen 8 dagen na reservering is geen schadevergoeding
verschuldigd.
bij annulering na 8 dagen na reservering en 30 dagen voor levering, bedraagt de schade-
vergoeding 10% van het orderbedrag.
bij annulering binnen 30 dagen voor levering, bedraagt de schadevergoeding 30% van
het orderbedrag.
bij annulering binnen 10 dagen voor levering, bedraagt de schadevergoeding 50% van
het orderbedrag.
bij annulering binnen 48 uur voor levering, bedraagt de schadevergoeding 100% van het
orderbedrag.

ARTIKEL 9 diversen

9.1 wijzigingen en aanvullingen van deze overeenkomst zijn slechts geldig indien schriftelijk
overeengekomen. Mondelinge nevenafspraken, ook als zij voor de afsluiting van deze
overeenkomst zijn gemaakt, zijn niet geldig voor zover zij met de bovenstaande
bepalingen in strijd zijn.